تاریخ های مهم
 • آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
  1401-07-08
 • تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
  1401-07-05
 • تاریخ شروع کنفرانس
  1401-07-16 08:00
 • تاریخ پایان کنفرانس
  1401-07-20 18:00
برگزار کنندگان