آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1401-07-08
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1401-07-05
تاریخ شروع کنفرانس
1401-07-16 08:00
تاریخ پایان کنفرانس
1401-07-20 18:00