- تحلیل و طراحی سازه های بتنی(A)

2- تعمیر و تقویت و بهسازی سازه های بتنی(B)

3-تکنولوژی بتن(C)

4-دوام و پایائی بتن و سازه های بتنی(D) 

5-افزودنی های بتن و مواد کمکی مرتبط با بتن و سازه های بتنی(E)

6-اجرای سازه های بتنی (انبوه سازی ، صنعتی سازی ، پیش ساختگی ساخت بتن ، حمل و ریختن ، تراکم ، عمل آوری و بتن آماده )(F)

7-بتن و محیط زیست (توسعه پایدار)(G)

8- مدیریت اجرای سازه های بتنی و مدیریت دانش (مستندسازی)و آموزش مهندسی درزمینه بتن و سازه های بتنی(H)