کمیته علمی

سید حسام مدنی

سید حسام مدنی

دبیرعلمی کنفرانس
h.madanikgut.ac.ir
دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی تحصیلات تکمیلی کرمان

مهدی چینی

مهدی چینی

دبیر اجرائی کنفرانس
mchinihotmail.com
استادیارمرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
محمد شکرچی زاده

محمد شکرچی زاده

عضو کمیته علمی
presidentbhrc.ac.ir
رئیس هیات مدیره انجمن بتن ایران
پرویز قدوسی

پرویز قدوسی

عضو کمیته علمی
ghoddousiiust.ac.ir
استاد دانشگاه علم و صنعت
هرمز فامیلی

هرمز فامیلی

عضو کمیته علمی
familiiust.ac.ir
استادیار دانشگاه علم و صنعت
محسن تدین

محسن تدین

عضو کمیته علمی
tadayonmohyahoo.com
استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
علیرضا باقری

علیرضا باقری

عضو کمیته علمی
bagherikntu.ac.ir
دانشایر دانشگاه خواجه نصیر طوسی
محمدرضا آزادی کاکاوند

محمدرضا آزادی کاکاوند

عضو کمیته علمی
mohammadreza.azadi86gmail.com
دکترای مهندسی سازه از دانشگاه اینسبروک اتریش و مهندس سازه در انگلستان
علیرضا خالو

علیرضا خالو

عضو کمیته علمی
khaloosharif.edu
استاددانشگاه صنعتی شریف
فریدون مقدس نژاد

فریدون مقدس نژاد

عضو کمیته علمی
moghadasaut.ac.ir
استاددانشگاه امیرکبیر
محمدحسین تدین

محمدحسین تدین

عضو کمیته علمی
mh.tadayonarabeton.com
مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی نعمتی چاری

مهدی نعمتی چاری

عضو کمیته علمی
m.nematibhrc.ac.ir
استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
بابک احمدی

بابک احمدی

عضو کمیته علمی
bahmadiaut.ac.ir
استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
ابوالفضل حسنی

ابوالفضل حسنی

عضو کمیته علمی
hassanimodares.ac.ir
استاد دانشگاه تربیت مدرس
محمود نیلی

محمود نیلی

عضو کمیته علمی
nilibasu.ac.ir
استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان
امیرمحمد رمضانیانپور

امیرمحمد رمضانیانپور

عضو کمیته علمی
ramezanianut.ac.ir
دانشیار دانشگاه تهران
جعفر سبحانی

جعفر سبحانی

عضو کمیته علمی
sobhanibhrc.ac.ir
دانشیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
موسی کلهری

موسی کلهری

عضو کمیته علمی
moosa.kalhoriyahoo.com
مدرس دانشگاه و عضو هیات مدیره انجمن بتن ایران
علی اکبر شیرزادی جاوید

علی اکبر شیرزادی جاوید

عضو کمیته علمی
shirzadiust.ac.ir
استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
علی دوستی

علی دوستی

عضو کمیته علمی
a.doustibhrc.ac.ir
استادیارمرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
علی خیرالدین

علی خیرالدین

عضو کمیته علمی
kheyroddinsemnan.ac.ir
استاد دانشگاه سمنان